Aanmelding van overlijden (D4)

Wanneer gebruiken?

Wanneer een aangeslotene overlijdt vóór zijn/haar aanvullend pensioen kon worden uitbetaald, wordt deze pensioenreserve uitgekeerd als overlijdensdekking aan zijn/haar begunstigde(n) in de volgorde zoals bepaald in het pensioenreglement (waarbij wie eerst in de rij staat de anderen automatisch uitsluit).

De uitbetaling van aanvullende pensioenen verjaart na een termijn van 5 jaar. De verjaringstermijn start in principe op de dag waarop je als begunstigde kennis kreeg (of had moeten krijgen) van het bestaan van de overlijdensdekking en je hoedanigheid als begunstigde.

Als de overleden aangeslotene niet gehuwd of wettelijk samenwonend was, dan kon hij/zij zelf ook één of meerdere begunstigden (natuurlijke personen) in rang 3 aanduiden aan wie zijn/haar pensioenreserve als overlijdensdekking (in gelijke delen) uitbetaald zal worden.

Let wel: indien de overleden aangeslotene op het moment van overlijden gehuwd of wettelijk samenwonend is, dan vervalt deze regeling automatisch ten voordele van de huwelijks- of wettelijk samenwonende partner.

Je kan deze overlijdensdekking laten uitbetalen in een éénmalig kapitaal of, zoals wettelijk voorzien, laten omzetten in een periodieke levenslange rente na afstand van kapitaal (enkel mogelijk indien bij de omzetting van je kapitaal in rente je jaarlijkse rente minstens 500,00 € bedraagt (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 772,99 €)).

Let wel: als je voor een uitbetaling in rente kiest, na afstand van kapitaal, dien je Pensioenfonds Metaal OFP vóór de indiening van je dossier te contacteren. Anders zal deze overlijdensdekking automatisch als een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden.

Vaste volgorde van begunstigden (waarbij wie eerst in rij staat de anderen automatisch uitsluit)

 • Rang 1: huwelijkspartner op voorwaarde niet uit de echt gescheiden of gerechtelijk gescheiden van tafel en bed (of op het punt stond uit de echt te scheiden) en enkel bij werkelijke samenwoning (= zelfde domicilie), uitgezonderd in geval één van de echtgenoten op dat ogenblik in een verzorgingsinstelling woont (mits voorlegging van een bewijs van huwelijk)
 • Rang 2: bij ontstentenis de wettelijk samenwonende partner op voorwaarde van werkelijke samenwoning (= zelfde domicilie), uitgezonderd in geval één van de wettelijk samenwonende partners op dat ogenblik in een verzorgingsinstelling woont (mits voorlegging van een bewijs van wettelijke samenwoning).
 • Rang 3: bij ontstentenis één of meerdere door de overledene aangeduide begunstigde(n) voor gelijke delen
 • Rang 4: bij ontstentenis de kinderen of hun erfgenamen in rechte lijn, indien ze zelf niet meer in leven zijn, voor gelijke delen.
 • Rang 5: bij ontstentenis de ouders, voor gelijke delen.
 • Rang 6: bij overlijden van één of beide ouders treden de broers en/of zussen in de plaats van de overleden ouder(s), voor gelijke delen.
 • Rang 7: bij ontstentenis andere wettelijke erfgenamen (en dus niet ten bate van de nalatenschap) met uitzondering van de Belgische Staat.

Bij gebreke aan een begunstigde op basis van bovenstaande volgorde, wordt er geen overlijdensdekking uitbetaald door Pensioenfonds Metaal OFP.

Let wel:

 • Testamentaire erfgenamen komen niet voor in de lijst van mogelijke begunstigden. Pensioenfonds Metaal OFP kan dus nooit uitbetalen aan iemand die bij testament als erfgenaam werd aangeduid.
 • De begunstigden hebben een rechtstreeks recht op de pensioenreserve van de overledene. Een erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, kan dus toch begunstigde blijven van (een deel) van de overlijdensdekking. De hoedanigheid van de erfgenaam en die van de begunstigde staan los van elkaar.

Extra overlijdensvergoeding

Indien de overleden aangeslotene op het ogenblik van zijn/haar overlijden nog in dienst was als arbeider bij een onderneming onder PC111 aangesloten bij het aanvullend pensioenplan van PC111, wordt de overlijdensdekking aangevuld met een extra overlijdensvergoeding van 1.000,00 € bruto uit het solidariteitsfonds.

Schrijven van Pensioenfonds Metaal OFP

Wanneer Pensioenfonds Metaal OFP via de overheidsstromen in kennis wordt gesteld van het overlijden van een aangeslotene, sturen we een brief met een raming van de overlijdensdekking (en informatie over hoe deze moet worden opgevraagd) naar het laatst gekende adres van de aangeslotene t.a.v. de begunstigde(n).

Als je als begunstigde in aanmerking komt voor een uitbetaling in rente, dan zal je hier in dit schrijven op gewezen worden, zoals wettelijk voorgeschreven.

Let wel: kies je voor een uitbetaling in rente, dan dien je ons vóór de indiening van je dossier te contacteren, anders zal deze overlijdensdekking automatisch als een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden.

Formulier D4

Om deze overlijdensdekking op te vragen gebruik je het formulier D4: aanmelding van overlijden. Indien er meerdere begunstigden zijn, moet het ook het formulier lijst begunstigden worden ingevuld.

Je kan ons je dossier per email of per gewone post bezorgen. Onze contactgegevens staan vermeld op het formulier D4.

Het is belangrijk dat je al de gevraagde bijlagen mee opstuurt:

 • Een kopie van de overlijdensakte van de overleden aangeslotene
 • Een kopie van de loonfiche van de overleden aangeslotene van de maand van overlijden of een tewerkstellingsattest waaruit blijkt dat hij/zij op het ogenblik van overlijden nog in dienst was als arbeider bij een onderneming die onder PC111 valt en aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan van PC111. Was de overleden aangeslotene op het moment van overlijden niet meer in dienst als arbeider bij een onderneming die onder PC111 valt en aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan van PC111, volstaat een schriftelijke bevestiging hiervan door de begunstigde(n)
 • Een recto-verso kopie van de identiteitskaart van alle begunstigde(n) of een print van een uitgelezen elektronische identiteitskaart (eID) (niet van de overleden aangeslotene)

Als de overleden aangeslotene gehuwd was of wettelijk samenwoonde, dan bezorg je ons ook:

 • Een kopie van het attest gezinssamenstelling op naam van de overleden aangeslotene van de dag vóór het overlijden (op te vragen bij gemeente/stad)

Als de overleden aangeslotene niet gehuwd was of wettelijk samenwoonde, dan bezorg je ons ook:

 • Een kopie van het attest van erfopvolging
 • Een schriftelijke bevestiging van een notaris dat er in het dossier geen erfgenamen (buiten de gekende op het attest van erfopvolging) wisten te verzaken (e-mail notaris is voldoende) OF indien er geen notaris werd aangesteld: (i) een kopie van de aanvraag van de begunstigde(n) (inclusief zoekcriteria (= dat er in dit dossier geen erfgenamen buiten de gekende op het attest van erfopvolging wisten te verzaken) aan het Centraal Erfrecht Register (CER) en (ii) het attest van de CER (aan te vragen via cer@fednot.be)
 • Of bij gebrek aan de twee voorgaanden: een kopie van een volledige akte van bekendheid

In sommige gevallen zullen er nog bijkomende stukken dienen voorgelegd, zoals bijvoorbeeld:

 • Een minderjarige begunstigde: bewijs van geblokkeerde bankrekening tot meerderjarigheid
 • Een begunstigde die in een land woont waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft: een fiscaal woonplaatsattest dat aangeeft dat begunstigde belastingplichtig is in dit land (om dubbele belasting te vermijden)
 • Een betaling via kantoorrekening notaris: volmacht van elke begunstigde aan de notaris op naam van Pensioenfonds Metaal OFP

Volgende stappen

Wij kunnen enkel overgaan tot uitbetaling wanneer we over een volledig en correct dossier beschikken.

Is je dossier bij indiening in orde, dan gaan we zonder verdere correspondentie over tot verwerking en betaling. Wij betalen op het einde van elke maand de in die maand verwerkte dossiers uit. Zodra je dossier klaar staat voor betaling ontvang je van ons een SMS, email of brief waarin het vermoedelijk tijdstip van betaling wordt vermeld. Na betaling ontvang je van ons een schrijven met de afrekening.

Beschikken wij bij de behandeling van je dossier nog niet over al de loongegevens van de overleden aangeslotene, dan volgt in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. In dat geval volgt deze saldobetaling (eindafrekening) automatisch (bij een uitbetaling in rente volgt er een herziening van het periodieke rentebedrag).

Op een aanvullend pensioen dat als overlijdensdekking wordt uitgekeerd, vinden dezelfde fiscale inhoudingen plaats zoals op de uitbetaling bij wettelijk (vervroegde) pensionering.

Het jaar na uitbetaling of omzetting in rente ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP automatisch een fiscale fiche 281.11. Indien je voor een uitbetaling in periodieke rente gekozen hebt, ontvang je elk jaar na uitbetaling van de rente een fiscale fiche 281.40. Aan de hand van deze fiche(s) kan de aangifte personenbelasting correct ingevuld worden.

Let wel: de oprenting van een aanvullend pensioen in het kader van een overlijden gebeurt tot op de eerste dag van de maand volgend op de dag waarop de aangeslotene is overleden. Dit betekent dat een overlijdensdekking dus nooit kan uitbetaald worden in de maand van overlijden.

Successie

De aansluiting bij het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan van PC111 is verplicht voor alle aangeslotenen en de spaarreserve wordt enkel via werkgeversbijdragen gevormd. Daarom zijn er geen successierechten verschuldigd voor onderstaande begunstigden:

 • huwelijkspartner
 • kinderen jonger dan 21 jaar

Voor alle andere categorieën van begunstigden zijn wel successierechten verschuldigd en dit volgens de percentages die in de verblijfsregio van de overledene gelden.

Op verzoek kunnen wij na betaling een kopie van onze successie-aangifte overmaken.