Over het aanvullend pensioen

Een aanvullend pensioen is een pensioen dat je tijdens je tewerkstelling bovenop je wettelijk pensioen opbouwt op initiatief van je werkgever of de sector.

Je kan tijdens je beroepsloopbaan meerdere aanvullende pensioenen opbouwen bij verschillende werkgevers (op niveau van de onderneming of de sector) én bij verschillende pensioeninstellingen (pensioenfondsen of verzekeringsinstellingen).

Naar aanvullende pensioenen wordt soms ook verwezen als de ‘tweede pensioenpijler’.

Ben je aangesloten bij een aanvullend pensioenplan, dan word je een aangeslotene genoemd. Je kan actief of passief  aangesloten zijn of als pensioengerechtigde (of rentegenieter) verbonden zijn met een pensioeninstelling.

Via deze link kan je een nuttig filmpje in dit verband bekijken.

Naar boven

Voor wie?

Werk je in een onderneming die tot het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC111) behoort en aangesloten is bij het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan? Dan heb je – als je aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet – recht op een aanvullend pensioen bovenop je wettelijk pensioen, volledig gefinancierd door je werkgever.

Je aansluiting bij dit aanvullend pensioenplan gebeurt automatisch.

Sinds 01/01/2019 is de datum van je indiensttreding ook de datum van je aansluiting bij het aanvullend pensioenplan PC111. Er geldt dus geen “verwervingsperiode” van 12 maanden meer, maar je bouwt al vanaf je eerste werkdag aanvullende pensioenrechten op.

Van 01/04/2000 t.e.m. 31/12/2018 moest je minstens 12 maanden als arbeider in de sector hebben gewerkt.

Deze periode van 12 maanden mocht onderbroken en bij verschillende werkgevers zijn.

Had je vóór 31/12/2018 die periode van 12 maanden nog niet bereikt, maar ben je na 01/01/2019 wel opnieuw aan de slag gegaan in de sector? Dan zal er voor de berekening van je pensioenreserve ook rekening gehouden worden met je aansluitingstijd vóór je herintreding.

De aard van je arbeidscontract (bepaalde duur, onbepaalde duur, deeltijds …) heeft geen invloed, tenzij je tewerkgesteld bent als uitzendkracht. In dat geval ben je in dienst bij een uitzendbureau in plaats van een onderneming in de sector en worden er geen bijdragen voor jouw aanvullend pensioen gestort.

Het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan van PC111 wordt ingericht door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Metaalverwerkende Nijverheid–BIS en werd toevertrouwd aan Pensioenfonds Metaal OFP.

Pensioenfonds Metaal OFP beheert je aanvullend pensioen en zorgt voor de uitbetaling zodra je op wettelijk (vervroegd) pensioen gaat. Dat gebeurt volgens de pensioentoezegging van de inrichter. Indien je zou overlijden vóór je aanvullend pensioen werd uitbetaald, dan wordt het aanvullend pensioen aan je begunstigde(n) uitbetaald in de vorm van een overlijdensdekking.

Naar boven

Wat je moet weten

Bedrag

Het bedrag van je aanvullend pensioen is de som van de gestorte bijdragen (pensioen en solidariteit), eventueel aangevuld met een winstdeelname. Dit bedrag wordt gekapitaliseerd tegen de rentevoet uit het pensioenplan, rekening houdend met een wettelijke minimum rendementsgarantie.

Uitbetaling

Het is wettelijk verplicht om je aanvullend pensioen op te vragen zodra je op wettelijk (vervroegd) pensioen gaat. Je kan je aanvullend pensioen niet eerder opvragen of de aanvraag uitstellen nadat je je wettelijk (vervroegd) pensioen hebt opgenomen.

Door wie?

Sectorplan

Een sectorplan is een aanvullend pensioenplan dat voor een volledige bedrijfssector geldt en ingevoerd is op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten binnen een paritair comité (PC).

Binnen het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC111) is dat de collectieve arbeidsovereenkomst tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel, het pensioenreglement, het solidariteitsreglement en het reglement onthaalstructuur.

Sommige ondernemingen zijn vrijgesteld van aansluiting bij dit sectorplan, aangezien ze op bedrijfsniveau minstens een evenwaardig aanvullend pensioenplan aanbieden.

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om bovenop het sectorplan nog een bijkomend ondernemingsplan af te sluiten.

Sociaal sectoraal pensioenplan

De pensioentoezegging binnen PC111 bevat naast de opbouw van een aanvullend pensioen ook een solidariteitsluik.

Dit betekent dat wanneer je ziek of tijdelijk werkloos bent (en dus geen loon ontvangt van je werkgever, maar wel kan rekenen op een aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid) je vanuit dit solidariteitsfonds ook een bijpassing voor de verdere opbouw van je aanvullend pensioen ontvangt.

Het solidariteitsluik voorziet daarnaast in een bijpassing in het geval van faillissement van je werkgever, alsook in een extra overlijdensdekking (onder bepaalde voorwaarden).

Inrichter

Wanneer sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een inrichter aanduiden. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers (i.e. paritair beheer). Meestal is dat een fonds voor bestaanszekerheid. De inrichter int de pensioenbijdragen bij de werkgevers uit de sector en stort die vervolgens door aan een pensioeninstelling.

De inrichter van de pensioentoezegging binnen PC111 is het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid – BIS.

Pensioeninstelling

De pensioeninstelling zorgt voor het beheer en de uitbetaling van je aanvullend pensioen volgens de pensioentoezegging van de inrichter. Als je zou overlijden vóór je aanvullend pensioen werd uitbetaald, dan wordt het  aanvullend pensioen aan je begunstigden betaald in de vorm van een overlijdensdekking.

Een pensioeninstelling kan een verzekeringsinstelling of een pensioenfonds zijn.

De inrichter in PC111 heeft zijn pensioentoezegging toevertrouwd aan Pensioenfonds Metaal OFP, toegelaten door de FSMA onder het nummer 50.585 en met ondernemingsnummer 0892.343.382.

Pensioenfonds Metaal OFP heeft een middelenverbintenis en werd opgericht op 01/04/2000.

Heb ik inspraak?

Als een pensioenplan op het niveau van een volledige sector wordt ingevoerd – zoals binnen PC111 – dan is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vereist. Tijdens de onderhandeling over die cao hebben werknemers via hun werknemersorganisaties medebeslissingsrecht. Een sectorplan kan ook enkel via een cao gewijzigd worden.

De raad van bestuur van Pensioenfonds Metaal OFP werd bovendien paritair samengesteld.

De raad bestaat met andere woorden uit evenveel werkgevers- als werknemersvertegenwoordigers. De aangeslotenen maken dus via hun werknemersorganisaties deel uit van het bestuur van Pensioenfonds Metaal OFP.

Naar boven