Bijdrage pensioen

Het aanvullend pensioenplan in PC111 wordt enkel gefinancierd met werkgeversbijdragen.

Je werkgever stort per kwartaal een vast percentage aan de inrichter, berekend op 100% van je bruto jaarloon. De inrichter maakt dit bedrag vervolgens over aan het Pensioenfonds Metaal OFP.

Het percentage van de werkgeversbijdrage wordt vastgelegd per cao en bedraagt sinds 01/07/2017:

Het exacte bedrag (werkgeversbijdrage en jaarloon) in een bepaald jaar vind je terug in het pensioenoverzicht dat je als actieve aangeslotene jaarlijks (in september of oktober) ontvangt of in MyBenefit www.mybenefit.be

Naar boven

Bijdrage solidariteit

De pensioentoezegging binnen PC111 bevat naast de opbouw van een aanvullend pensioen ook een solidariteitsluik.

Het solidariteitsfonds wordt eveneens gevoed met werkgeversbijdragen, zijnde 0,1% op 100% van je bruto jaarloon.

Dit betekent dat wanneer je ziek of tijdelijk werkloos bent (en dus geen loon ontvangt van je werkgever, maar wel kan rekenen op een aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid) je vanuit dit solidariteitsfonds ook een bijpassing voor de verdere opbouw van je aanvullend pensioen ontvangt.

Het solidariteitsluik voorziet daarnaast in een bijpassing in het geval van faillissement van je werkgever, alsook in een extra overlijdensvergoeding (onder bepaalde voorwaarden).

De hoogte van deze bijpassingen werd per cao vastgelegd, je kan ze hieronder aflezen.

De solidariteitsbijdragen (ziekte en tijdelijke werkloosheid) waarop je in een bepaald jaar kon rekenen, vind je terug in het pensioenoverzicht dat je als actieve aangeslotene jaarlijks (in het najaar) van Pensioenfonds Metaal OFP ontvangt.

Naar boven

Tijdelijke werkloosheid

De bijdrage uit het solidariteitsfonds bedraagt 1,00 €/dag tijdelijke werkloosheid.

Indien je slechts een halve aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid ontving van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid, dan zal je solidariteitsvergoeding eveneens gehalveerd worden.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van het coronavirus COVID-19 bedraagt eveneens 1,00 €/dag tijdelijke werkloosheid en dit zolang dit stelsel van tijdelijke werkloosheid door de overheid ononderbroken en ongewijzigd verlengd werd (tot 30 juni 2022).

Overlijden

Indien je zou overlijden vooraleer je aanvullend pensioen uitbetaald werd, zal er een extra overlijdensvergoeding aan je reeds opgebouwde pensioenreserve toegevoegd worden en aan je begunstigde(n) worden uitgekeerd. De voorwaarde hiervoor is dat je op het ogenblik van overlijden nog in dienst moet zijn als arbeider bij een onderneming die onder PC111 ressorteert (en aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan van PC111).

Deze overlijdensvergoeding bedraagt 1.000,00 € bruto.

Ziekte

De bijdrage uit het solidariteitsfonds bedraagt bij voltijdse tewerkstelling 35,00 € voor de eerste ziektemaand en 20,00 € vanaf de tweede ziektemaand.

Indien je slechts een halve aanvullende vergoeding ziekte ontving van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid, dan zal je solidariteitsvergoeding eveneens gehalveerd worden.

Faillissement van werkgever

Indien je werkgever er wegens nakend faillissement niet meer in slaagt om je aanvullende pensioenbijdrage met betrekking tot een bepaalde periode te betalen, zal er voor jou gedurende deze periode toch doorgespaard worden op basis van 100% van je bruto loon tot op datum van het faillissement.

Het bedrag is gebaseerd op de gegevens inzake niet-betaalde bijdragen wegens faling, zoals die beschikbaar zijn via het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid.

Naar boven

Winstdeelname

De inrichter kan, na advies van de raad van bestuur van Pensioenfonds Metaal OFP, besluiten tot het toekennen van een winstdeelname.

Het eventueel toekennen van een winstdeelname in een bepaald jaar gebeurt na evaluatie van de financiële resultaten. Deze winstdeelname wordt toegekend aan je individuele aanvullende pensioenrekening in de vorm van een verhoging van je pensioenreserve (of “verworven” reserve) en is dus definitief.

In je jaarlijks pensioenoverzicht kan je terugvinden of er in dat jaar een winstdeelname werd toegekend.

Naar boven

Pensioenplan

Het pensioenplan beschrijft de manier waarop het aanvullend pensioen wordt beheerd door de pensioeninstelling en de waarborgen die geboden worden. Een pensioenfonds of verzekeringsinstelling kan meerdere pensioentoezeggingen/plannen en types of formules beheren voor eenzelfde werknemer.

Er bestaan verschillende types of formules van pensioentoezeggingen/plannen. Ze kunnen globaal ingedeeld worden in (i) vaste prestatie of Defined Benefit (DB)-plannen, (ii) vaste bijdrage of Defined Contribution (DC)-plannen en (iii) Cash Balance (CB)-plannen.

Naar boven

Pensioenplannen

Pensioenfonds Metaal OFP beheert voor de inrichter enkel pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen, ook wel Defined Contribution (DC)-plannen genoemd.

Pensioenfonds Metaal OFP beheert momenteel 4 plannen.

Pensioenplan 3 (= huidige plan sinds 01/01/2013), is een pensioentoezegging van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement.

Pensioenplan 1 (01/04/2000 t.e.m. 31/12/2008) en Pensioenplan 2 (01/01/2009 t.e.m. 31/12/2012) zijn pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen met een gewaarborgd rendement. Beide plannen werden stopgezet, maar worden nog steeds verder beheerd door Pensioenfonds Metaal OFP.

In het Transfert(plan) worden de eventueel overgedragen reserves van je vorige pensioeninstelling in een onthaalstructuur beheerd.

Let wel: tot 31/12/2020 werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (www.integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV (thans Monument Assurance Belgium (MAB)).

Wettelijke rendementsgarantie

Om het beleggingsrisico voor werknemers te beperken heeft de wetgever een wettelijke rendementsgarantie of minimumgarantie ingevoerd.

De rentevoet die gehanteerd moet worden voor de berekening van deze wettelijke minimum rendementsgarantie wordt jaarlijks vastgelegd door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten). Deze rentevoet is variabel (minimaal 1,75% – maximaal 3,75%) en bedraagt momenteel 1,75% voor actieve aangeslotenen.

Let wel: er geldt geen wettelijke rendementsgarantie op overgedragen reserves in een onthaalstructuur.

Evolutie pensioenreserve

Je pensioenreserve evolueert mee met de door Pensioenfonds Metaal OFP behaalde beleggingsresultaten.

Dit betekent voor het huidig pensioenplan 3 (vaste bijdrage plan zonder gewaarborgd rendement):

  • Bij een positief rendement zal 80% hiervan worden toegekend aan je individuele aanvullende pensioenrekening; de resterende 20% wordt in een collectieve reserve gestort. Op het gedeelte van 80% ontvang je maximum 1,75% rendement.
  • Een negatief rendement zal integraal op je individuele aanvullende pensioenrekening worden aangerekend, zoals aangegeven in het pensioenreglement.

Let wel:
Dit doet geen afbreuk aan de wettelijke minimumgarantie bij uitbetaling/uittreding (met overdracht van je pensioenreserve). Indien je pensioenreserve lager is dan deze wettelijke minima op dat ogenblik, zal deze steeds aangevuld worden tot op het niveau van deze wettelijke garantie. Je krijgt dus altijd de gestorte bijdragen terug, gekapitaliseerd tegen de minimale wettelijk vastgelegde rentevoet.

Naar boven

Pensioenoverzicht

Zolang je in dienst bent bij een onderneming die aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan van PC111 ontvang je jaarlijks (in het najaar) een pensioenoverzicht met de stand van je individuele aanvullende pensioenrekening PFM OFP en aanvullende informatie i.v.m. je pensioenreserve op 1 januari van dat jaar.

Je kan je persoonlijk dossier Pensioenfonds Metaal OFP als actieve aangeslotene ook steeds opvolgen via de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit) MyBenefit is toegankelijk vanop je PC, laptop, smartphone of tablet met je Belgische elektronische identiteitskaart (eID), via de itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS).

Wanneer je de sector verlaten hebt en je pensioenreserves bij Pensioenfonds Metaal OFP laat, kan je de “stand van je rekening” als passieve aangeslotene (of slaper) nog steeds opvolgen via een samenvatting van dit pensioenoverzicht op de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be.

Hou er rekening mee dat de meegedeelde bedragen bruto bedragen zijn, waar op het moment van uitbetaling nog de toepasselijke sociale- en fiscale afhoudingen op zullen gebeuren.

Let wel:

  • Je pensioenoverzicht, de animatievideo in MySavings en de overheidswebsite mypension geven je de situatie op 1 januari van een bepaald jaar. In MyBenefit zie je de toestand op de 1ste dag van de lopende maand.
  • Enkel actieve aangeslotenen hebben een gepersonaliseerde animatievideo in MySavings en dit pas nadat zij een eerste pensioenoverzicht van Pensioenfonds Metaal OFP ontvangen hebben. Als slaper of als recente aangeslotene heb je dus geen animatievideo in MySavings.

 

Naar boven

Inkomende reserves onthaalstructuur

Wanneer je nieuw in de sector bent, heb je de mogelijkheid om je aanvullend pensioen van je vorige werkgever of sector over te dragen naar de onthaalstructuur Pensioenfonds Metaal OFP.

Deze pensioenreserve zal niet worden bijgeschreven op je individuele aanvullende pensioenrekening Pensioenfonds Metaal OFP, maar worden afgeleid naar een individuele transferrekening Pensioenfonds Metaal OFP in de zogeheten “onthaalstructuur” en mee evolueren met de beleggingsresultaten die Pensioenfonds Metaal OFP zal behalen.

Tot 31/12/2020 werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (www.integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV (thans Monument Assurance Belgium (MAB)).

Je dient er wel rekening mee te houden dat de onthaalstructuur een afzonderlijke structuur is met eigen voorwaarden en bepalingen, los van de andere pensioenplannen van Pensioenfonds Metaal OFP.

In de onthaalstructuur van het TRANSFERT(plan) gelden onderstaande regels i.v.m. het rendement:

  • Bij een positief rendement zal 80% aan je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” worden toegekend; de resterende 20% wordt in een collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” gestort. Op het gedeelte van 80% ontvang je maximum 1,75% rendement.
  • Een negatief rendement zal volledig toegekend worden aan je individuele transfertrekening “onthaalstructuur”.

Vanuit deze collectieve (vrije) reserve zal er jaarlijks een aanvulling gebeuren op je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” tot een maximum van 1,75%, indien op 31 december zou blijken dat het rendement lager ligt dan 1,75%. Indien de collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” ontoereikend zou zijn om alle individuele transfertrekeningen “onthaalstructuur” die Pensioenfonds Metaal OFP beheert te verhogen tot 1,75%, dan zal de aanwezige collectieve (vrije) reserve proportioneel verdeeld worden over deze individuele transfertrekeningen.

Let wel: er geldt geen wettelijke rendementsgarantie op overgedragen reserves in een onthaalstructuur. Dit betekent dat het rendement van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” dus ook negatief kan zijn indien in een jaar met een negatief rendement de collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” ontoereikend zou zijn om bovenvermelde aanvulling te kunnen uitvoeren. Het bedrag van je overgedragen reserves bij overdracht of uitbetaling kan dus mogelijk lager zijn dan bij inbreng.

Je wordt als actieve aangeslotene ook jaarlijks op de hoogte gehouden van de stand van zaken van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” in je pensioenoverzicht. Je kan dit ook opvolgen via MyBenefit www.mybenefit.be via knop AANVULLEND PENSIOEN/DETAIL: overgedragen werkgeversbijdragen. Dit kan enkel indien je je reserves hebt overgedragen na 01/01/2021.

Wanneer je de sector verlaten hebt en je pensioenreserves bij Pensioenfonds Metaal OFP laat, kan je de stand van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” als passieve aangeslotene (of slaper) nog steeds opvolgen via een samenvatting van dit pensioenoverzicht op de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be.

Naar boven