Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”) – General data protection regulation (“GDPR”) – Aangeslotenen en/of hun begunstigden en pensioengerechtigden

Bescherming van je persoonsgegevens?

Het Pensioenfonds Metaal OFP (“PFM OFP”), het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid – BIS (“FBZMN-BIS”), zijnde de inrichter, het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (“FBZMN”), zijnde de dienstverlener van de inrichter, en de externe dienstverleners, die betrokken zijn bij het beheer en de uitvoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel binnen het paritair comité van de metaal, machine- en elektrische bouw (“PC111”) verbinden zich ertoe om bij de verwerking van je persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving na te leven met inbegrip van de AVG (of GDPR) en de Belgische wet- en regelgeving ter implementatie hiervan.

Zij zullen de persoonsgegevens die zij specifiek verzamelen en/of ontvangen in dit kader, uitsluitend verwerken met het oog op de beoogde doeleinden. Bovendien verwerken zij enkel persoonsgegevens die daartoe noodzakelijk zijn en slechts voor de periode dat dit noodzakelijk is. Zij verbinden zich ertoe om deze gegevens bij te werken, te verbeteren, alsook de onjuiste of overbodige gegevens te verwijderen.

PFM OFP treedt in dit kader samen op met de inrichter, FBZMN-BIS, en de dienstverlener van de inrichter, FBZMN, op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (waarbij FBZMN de verwerker is van FBZMN-BIS). De specifieke regels en instructies die in dit verband gelden, zijn opgenomen in een aparte verwerkersovereenkomst tussen FBZMN-BIS/FBZMN en PFM OFP.

Wat is het doeleinde voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden verwerkt door PFM OFP teneinde de contractuele en wettelijke verplichtingen van PFM OFP na te komen.

PFM OFP zal alle persoonsgegevens die zij van je verzamelt en/of ontvangt uitsluitend verwerken met het oog op het beheer en de uitvoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel in PC111.

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

In dit kader worden onder andere volgende persoonsgegevens verwerkt:

PFM OFP verwerkt enkel gevoelige gegevens zoals gezondheidsgegevens (bv. je invaliditeitsgegevens) wanneer dit strikt noodzakelijk is teneinde de contractuele en wettelijke verplichtingen van PFM OFP na te komen en zal dit doen met aangepaste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en met bijzondere zorgvuldigheid.

PFM OFP verbindt zich er toe om deze gegevens bij te werken, te verbeteren en om onjuiste of overbodige gegevens te verwijderen.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

PFM OFP draagt beveiliging hoog in het vaandel. Ter beveiliging van je gegevens is een uitgebreid scala aan technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, niet-toegestane wijziging, niet-toegestane toegang of niet-toegestane verwerking.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden door PFM OFP bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking, dan wel zo lang door de toepasselijke wetgeving is toegestaan of vereist.

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Intern

Medewerkers (intern en extern) van PFM OFP die betrokken zijn bij het beheer en de uitvoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel in PC111, krijgen enkel toegang tot persoonsgegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken in dit verband. Zij hebben zich er contractueel toe verbonden hierbij de nodige vertrouwelijkheid in acht te nemen.

PFM OFP heeft ook de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat andere dan de hierboven vermelde personen geen toegang hebben tot deze persoonsgegevens.

Extern

In het kader van het beheer en de uitvoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel in PC111, kunnen je persoonsgegevens door PFM OFP worden meegedeeld aan of worden verwerkt door derden.

PFM OFP doet echter enkel een beroep op externe verwerkers die voldoende waarborgen bieden omtrent het instellen van de passende technische en organisatorische maatregelen waardoor de gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG en je rechten worden beschermd.

PFM OFP sluit hiertoe een schriftelijke overeenkomst af met de verwerker, die minstens de door de AVG opgelegde gegevens bevat. De overeenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat de verwerker je persoonsgegevens uitsluitend kan verwerken op basis van de schriftelijke instructies van PFM OFP en voorziet de waarborg van de verwerker dat de personen die hij machtigt tot het verwerken van je persoonsgegevens de vertrouwelijke aard van deze gegevens zullen respecteren. Daarnaast bepaalt deze overeenkomst uitdrukkelijk of het de verwerker toegestaan is om met onderaannemers te werken en met welke voorwaarden in dat geval rekening moet worden gehouden. In elke overeenkomst wordt bovendien bepaald dat de verwerker elke inbreuk op persoonsgegevens in de zin van de AVG onmiddellijk dient te melden aan PFM OFP.

Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met een verwerker onderzoekt  PFM OFP of de verwerker voldoende waarborgen kan geven dat hij de gegevensverwerking zal uitvoeren overeenkomstig de voorwaarden van de AVG.

Buiten de EER

Indien je persoonsgegevens door PFM OFP worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal PFM OFP de passende waarborgen bieden door er voor te zorgen dat:

Welke rechten heb je m.b.t. je persoonsgegevens?

Conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Indien je hierover een vraag hebt of van dit recht gebruik wenst te maken, volstaat het PFM OFP een gedateerde en ondertekende e-mail of brief te sturen gericht aan de DPO van PFM OFP (e-mail: dpo@pfondsmet.be of brief: Pensioenfonds Metaal OFP, Ravensteingalerij 4/7, 1000 Brussel).

Let wel:

het spreekt voor zich dat deze rechten enkel gelden voor je eigen persoonsgegevens. Je kan bv. niet vragen om de persoonsgegevens van iemand anders in te kijken. PFM OFP kan je desgevallend ook om bijkomende en noodzakelijke informatie vragen om je identiteit te kunnen vaststellen teneinde misbruik te voorkomen.

PFM OFP zal steeds het passende gevolg geven aan je verzoek binnen de termijnen en de voorwaarden zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving rekening houdend met het doeleinde van PFM OFP.

Graag wijzen wij je erop dat de uitoefening van de vermelde rechten in principe kosteloos is. Maar wij behouden ons het recht voor om je een redelijke vergoeding aan te rekenen voor de administratieve kosten die gepaard kunnen gaan met het verstrekken van de door jou gevraagde informatie of het treffen van de door jou gevraagde maatregelen.

Welke plicht heb je als aangeslotene t.o.v. je begunstigden?

Je wordt geacht je mogelijke begunstigden die volgens het pensioenreglement PFM OFP en solidariteitsreglement PFM OFP aanspraak zouden kunnen maken op een overlijdensdekking (bv. echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende, aangeduide begunstigde, …) te informeren omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens door PMF OFP.

Wie is de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)?

De naleving van de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van de AVG en de Belgische wet- en regelgeving ter implementatie hiervan) door PFM OFP wordt opgevolgd door de functionaris voor gegevensbescherming (of Data Protection Officer (“DPO”)).

Je kan de DPO van PFM OFP contacteren per e-mail (dpo@pfondsmet.be) over alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van je persoonsgegevens en de uitoefening van je rechten in dit verband.

Hoe kan je een klacht indienen?

Indien je vermoedt dat de verwerking van je persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, kan je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”).

Dit kan per e-mail (dpo@pfondsmet.be) of per brief (DPO van Pensioenfonds Metaal OFP, Pensioenfonds Metaal OFP, Ravensteingalerij 4/7, 1000 Brussel).

Let wel:

PFM OFP kan je desgevallend ook om bijkomende en noodzakelijke informatie vragen om je identiteit te kunnen vaststellen teneinde misbruik te voorkomen.

Indien je je onvoldoende gehoord voelt, kan je vervolgens ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).