Een pensioenspaarreserve voor arbeiders in de metaalverwerkende nijverheid

Werk je in een onderneming die tot het paritair comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (PC111) behoort en aangesloten is bij het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan? Dan heb je – als je aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet – recht op een aanvullend pensioen bovenop je wettelijk pensioen, volledig gefinancierd door je werkgever.

Het sociaal sectoraal aanvullend pensioenplan van PC111 wordt ingericht door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Metaalverwerkende Nijverheid–BIS en werd toevertrouwd aan Pensioenfonds Metaal OFP.

Pensioenfonds Metaal OFP beheert je aanvullend pensioen en zorgt voor de uitbetaling zodra je op wettelijk (vervroegd) pensioen gaat. Dat gebeurt volgens de pensioentoezegging van de inrichter. Indien je zou overlijden vóór je aanvullend pensioen werd uitbetaald, dan wordt dit als een overlijdensdekking aan je begunstigde(n) uitbetaald.

Naar boven

Wist je dat?

We reeds ongeveer 273.000 arbeiders (zowel actieven als slapers) ondersteunen met hun aanvullend pensioen?

Historiek

De oprichting van het initiële Pensioenfonds Metaal op 1 april 2000 was het gevolg van onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden en maakte deel uit van het nationaal akkoord 1999-2000.

Het pensioenfonds werd destijds ondergebracht onder de vleugels van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid en heeft in de afgelopen jaren heel wat evoluties doorgemaakt.

De voornaamste was de aanpassing aan de bepaling van de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) vanaf 1 januari 2007. Toen werd eveneens de beslissing genomen om een sociaal fonds te worden, dus met inbegrip van een solidariteitsluik.

Een logisch gevolg van deze aanpassingen was de omschakeling naar een destijds nieuwe, autonome rechtspersoonlijkheid, nl. een Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP): Pensioenfonds Metaal OFP.

Een initiatief van de sociale partners

De oprichting van het initiële Pensioenfonds Metaal op 1 april 2000 was het gevolg van onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden en maakte deel uit van het nationaal akkoord 1999-2000.

Toezicht

Pensioenfondsen worden in België streng gecontroleerd en staan onder toezicht van de FSMA. Enkel met de juiste vergunning mogen ze activiteiten in dit domein  uitoefenen.

Het Pensioenfonds Metaal OFP verkreeg op 18/12/2007 de nodige toelatingen van de FSMA om als Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (of IBP) te handelen (toelatingsnummer FSMA 50.585; ondernemingsnummer 0892.343.382).

Daarnaast wordt voortdurend opgevolgd of pensioenfondsen in staat zijn om hun financiële verplichtingen na te komen.

Directiecomité

Het operationeel bestuur van het pensioenfonds is toevertrouwd aan het directiecomité. Dit bestaat uit Jan De Smet (CEO) en Greet Grauls (CFO).

Raad van bestuur

Binnen de werking van het Pensioenfonds Metaal OFP speelt de raad van bestuur een belangrijke rol. De raad heeft een beslissende bevoegdheid over alle financiële en operationele aangelegenheden van het pensioenfonds.

De raad van bestuur bestaat uit 14 leden en is paritair samengesteld.

Vijf leden zijn aangeduid door werkgeversorganisatie Agoria en vijf andere leden zijn voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties in PC111 (ABVV-METAAL, ACLVB, ACV-CSC METEA en MWB-FGTB/ABVV). Deze tien leden worden aangevuld met vier onafhankelijke leden.

Bestuurders werkgeversvertegenwoordigers

Agoria
Bart Steukers Agoria
Stephan Vanhaverbeke Agoria
Erik Driesen (3magination BV) Agoria
Jürgen Van der Haegen Agoria

Bestuurders werknemersvertegenwoordigers

Ivan Aerts ABVV-Metaal
Geert Dumortier ACLVB
Erik Vanderheiden ACV-CSC METEA
Lieve De Preter ACV-CSC METEA
Hillal Sor MWB-FGTB/ABVV

Onafhankelijke bestuurders

Jan Cerfontaine Voorzitter
Ondervoorzitter
Victor Fabry
Philippe de Vicq (Axxis BV)

Alle leden van de raad van bestuur en het directiecomité werden vóór hun aanstelling door de toezichthouder FSMA “fit & proper” bevonden voor de uitvoering van de hen opgelegde taken.

Aangeslotenen en pensioengerechtigden bij het Pensioenfonds Metaal OFP

De aangeslotenen en pensioengerechtigden maken via hun werknemersorganisaties ook deel uit van de organisatie van Pensioenfonds Metaal OFP.

Als een pensioenplan op het niveau van een volledige sector wordt ingevoerd, zoals binnen PC111, dan is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vereist. Tijdens de onderhandeling over die cao hebben werknemers via hun werknemersorganisaties medebeslissingsrecht. Een sectorplan kan ook enkel via cao gewijzigd worden.

De raad van bestuur van Pensioenfonds Metaal OFP werd paritair samengesteld, waardoor de aangeslotenen en pensioengerechtigden via hun werknemersorganisaties deel uitmaken van het bestuur van Pensioenfonds Metaal OFP.

Naar boven