Uitbetaling

Het is wettelijk verplicht om je aanvullend pensioen op te vragen zodra je op wettelijk (vervroegd) pensioen gaat. Je kan je aanvullend pensioen niet eerder opvragen of je aanvraag uitstellen nadat je je wettelijk (vervroegd) pensioen hebt opgenomen.

Indien je zou overlijden vóór je aanvullend pensioen werd uitbetaald, zal je pensioenreserve in de vorm van een overlijdensdekking uitbetaald worden aan je begunstigde(n) volgens de rangorde bepaald in het pensioenreglement.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (het vroegere brugpensioen) is eigenlijk geen echt pensioen, maar eerder een vorm van werkloosheid op het einde van je loopbaan.

Daarom kan je, wanneer je met SWT vertrokken bent, je aanvullend pensioen in principe nog niet opvragen. Op deze regel bestaan 2 uitzonderingen:

Naar boven

1. Je voldoet aan de leeftijdsvereisten zoals vooropgesteld in de wet

Uitbetaling mogelijk vanaf Aangeslotene SWT  geboren vóór Na bereiken min. leeftijd in kalenderjaar
60 jaar 01/01/1959 2018
61 jaar 01/01/1960 2020
62 jaar 01/01/1961 2022
63 jaar 01/01/1962 2024

 

2. Je was 55 jaar of ouder bij aanvang van je SWT én dat kaderde in een herstructureringsplan van vóór 01/10/2015

Uitbetaling mogelijk vanaf Aangeslotene leeftijd aanvang SWT Voorwaarde
60 jaar 55 jaar of ouder SWT herstructureringsplan vóór 01/10/2015

 

Naar boven

Oprenting

De oprenting van je aanvullend pensioen gebeurt vanaf 01/01/2022 tot de dag van je wettelijke (vervroegde) pensionering of voor gepensioneerde arbeiders actief in het systeem van toegelaten arbeid met aanvullende pensioenopbouw tot het moment van stopzetting van de toegelaten arbeid. In geval van overlijden gebeurt de oprenting tot op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden.

Verjaring

De uitbetaling van aanvullende pensioenen verjaart na een termijn van 5 jaar. De verjaringstermijn gaat in principe van start op de dag waarop je je wettelijk pensioen opnam of op de dag waarop je als begunstigde kennis kreeg (of had moeten krijgen) van het bestaan van de overlijdensdekking en je hoedanigheid als begunstigde.

Naar boven

In welke vorm?

Je aanvullend pensioen wordt in principe  uitbetaald als een éénmalig kapitaal.

Als bij de omzetting van je kapitaal in rente de jaarlijkse rente minstens 500,00 € bedraagt (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 772,99 €) kan je ook vragen om je aanvullend pensioen om te zetten in een periodieke levenslange rente, na afstand van kapitaal.

Deze keuze is éénmalig. Je kan dus tijdens de looptijd van de rente niet terugkomen op je beslissing en een uitbetaling in kapitaal voor het resterende deel van je aanvullend pensioen vragen.

Ongeveer een maand vóór je je aanvullend pensioen opneemt ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP een schrijven met een raming van je aanvullend pensioen. Indien je in aanmerking komt voor een uitbetaling in rente, dan zal je hier in dit schrijven op gewezen worden, zoals wettelijk voorgeschreven.

Je dient er rekening mee te houden dat een uitbetaling in periodieke rente zwaarder belast wordt dan een uitbetaling in éénmalig kapitaal.

Let wel: als je voor een uitbetaling in rente (na afstand van kapitaal) kiest, dien je Pensioenfonds Metaal OFP vóór de indiening van je dossier te contacteren, zo niet zal je aanvullend pensioen automatisch als een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden.

 

Naar boven

Uitbetaling in éénmalig kapitaal

Dat betekent dat je volledige aanvullend pensioen in één keer wordt uitbetaald.

Als Pensioenfonds Metaal OFP op het ogenblik van de behandeling van je dossier nog niet over al je loongegevens beschikt, volgt er in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. Deze saldobetaling (eindafrekening) volgt automatisch.

De bedragen die je op je pensioenoverzicht of op de overheidswebsite www.mypension.be of in de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit) vindt zijn bruto bedragen. Op het moment van uitkering moeten de verschuldigde sociale- en fiscale inhoudingen nog gebeuren door Pensioenfonds Metaal OFP (de gemeentelijke opcentiemen worden verrekend via je aangifte personenbelasting in het jaar na de uitkering van je aanvullend pensioen).

Pensioenfonds Metaal OFP bezorgt je in het jaar na betaling een fiscale fiche 281.11. Aan de hand van deze fiche kan de aangifte personenbelasting correct ingevuld worden.

Uitbetaling in periodieke rente

Uitbetaling in periodieke rente (na afstand van kapitaal) houdt in dat je aanvullend pensioen gespreid in de tijd wordt uitgekeerd.

Het pensioenreglement bepaalt dat dit een trimestriële levenslange niet overdraagbare rente is, die niet geherwaardeerd wordt.

Bij de berekening van deze rente wordt er rekening gehouden met de minimum rendementsgarantie (momenteel: 1,75%) en de officiële sterftecijfers (MR/FR-5).

Iemand die zijn aanvullend pensioen in rente uitbetaald krijgt, wordt een pensioengerechtigde of soms ook wel rentegenieter genoemd.

Een uitbetaling in periodieke rente wordt zwaarder belast dan een uitbetaling in eenmalig kapitaal.

De keuze voor uitbetaling in rente is éénmalig. Je kan dus tijdens de looptijd van de periodieke rente niet terugkomen op je beslissing en voor het resterende deel een uitbetaling in kapitaal vragen.

Als je voor een uitbetaling in rente kiest, dan contacteer je Pensioenfonds Metaal OFP vóór je je dossier indient. Zo vermijd je dat je aanvullend pensioen automatisch als een éénmalig kapitaal wordt uitgekeerd. Er zal je immers gevraagd worden om een overeenkomst afstand van kapitaal te ondertekenen.

Als Pensioenfonds Metaal OFP op het ogenblik van de behandeling van je dossier nog niet over al je loongegevens beschikt, worden de initiële rentebetalingen berekend op basis van de beschikbare loongegevens. Het definitieve trimestriële rentebedrag op basis van de definitieve loongegevens, wordt uiterlijk in het laatste kwartaal van het volgende jaar bepaald.

De bedragen die je op je pensioenoverzicht ofop de overheidswebsite www.mypension.be of in de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit) vindt zijn bruto bedragen. Op het moment van omzetting in rente moeten de verschuldigde sociale- en fiscale inhoudingen nog gebeuren door Pensioenfonds Metaal OFP (de gemeentelijke opcentiemen worden verrekend via je aangifte van personenbelasting in het jaar na de omzetting van je aanvullend pensioen in rente).

Pensioenfonds Metaal OFP bezorgt je in het jaar na omzetting in rente een fiscale fiche 281.11. Daarenboven ontvang je elk jaar na de uitbetaling in rente een fiscale fiche 281.40. Aan de hand van deze fiches kan de aangifte personenbelasting correct ingevuld worden.

Naar boven

Hoe?

De uitbetaling van je aanvullend pensioen gebeurt niet automatisch. Je moet de uitbetaling aanvragen bij Pensioenfonds Metaal OFP via een formulier of via de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be (voorlopig enkel mogelijk bij uitbetaling in kader van je wettelijk pensioen). Vergeet ook de gevraagde bijlagen niet mee op te sturen/op te laden.

Afhankelijk van de situatie gebruik je de volgende formulieren:

Heb je geen printer, dan kan je deze formulieren ook aanvragen bij Pensioenfonds Metaal OFP of bij de vakbondsafgevaardigden en secretarissen van onze sociale partners: ABVV METAAL, ACLVB, ACV-CSC METEA of MWB-FGTB/ABVV. Je vakorganisatie kan je daarnaast ook helpen met de indiening van je dossier.

Je kan je dossier tot uitbetaling van je aanvullend pensioen in het kader van je wettelijk pensioen digitaal (via MyBenefit www.mybenefit.be of per email) of per gewone post indienen. Overlijdensdossiers en uitbetalingen in het kader van SWT kunnen voorlopig enkel per email of per gewone post ingediend worden.

De uitbetaling van aanvullende pensioenen verjaart na een termijn van 5 jaar. De verjaringstermijn start in principe op de dag waarop je je wettelijk pensioen opnam of op de dag waarop je als begunstigde kennis kreeg (of had moeten krijgen) van het bestaan van de overlijdensdekking en je hoedanigheid als begunstigde.

Naar boven

Belastingen

De bedragen die je op je pensioenoverzicht of op de overheidswebsite www.mypension.be of in de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit) vindt, zijn bruto bedragen. Op het moment van uitkering moeten de verschuldigde sociale- en fiscale inhoudingen nog gebeuren door Pensioenfonds Metaal OFP.

Volgens de huidige regelgeving zijn dit de onderstaande inhoudingen:

Naar boven

Uitbetaling in éénmalig kapitaal

Sociale inhoudingen

 • RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsbijdrage): 3,55% van het totale bruto bedrag
 • solidariteitsbijdrage: 0%-2% van het totale bruto bedrag, afhankelijk van de grootte van je aanvullend pensioen

Fiscale inhoudingen

 • bedrijfsvoorheffing: een voorschot op de personenbelasting die je zal moeten betalen.
  • standaard tarief: 16,5% → komt overeen met een bedrijfsvoorheffing van 16,66%
  • verlaagd tarief: 10% bij wettelijke (vervroegde) pensionering → komt overeen met een bedrijfsvoorheffing van 10,09%
 • gemeentelijke belastingen (opcentiemen) afhankelijk van de gemeente of stad waar je woont. De gemeentelijke opcentiemen worden verrekend bij de afrekening van je aangifte personenbelasting in het jaar nadat je je aanvullend pensioen ontving.

Pensioenfonds Metaal OFP bezorgt je in het jaar na betaling een fiscale fiche 281.11. Aan de hand van deze fiche kan de aangifte personenbelasting correct ingevuld worden.

Als je je aanvullend pensioen aanvraagt vóór de ingang van je wettelijk (vervroegd) pensioen vanuit een SWT-statuut (op basis van de 2 uitzonderingen in de wet), dien je rekening te houden met de volgende percentages:

Leeftijd uitbetaling Percentage bedrijfsvoorheffing (excl. gemeentebelasting)(*)
60 jaar 20%
61 jaar 18%
62 jaar tot 64 jaar 16,5%

(*) de ingehouden bedrijfsvoorheffing zal in werkelijkheid iets hoger liggen, dit om reeds rekening te houden met de gemeentebelasting die nadien via de belastingaangifte verrekend zal worden

Naar boven

Algemeen overzicht huidige belastingtarieven

Leeftijd uitbetaling Percentage bedrijfsvoorheffing (excl. gemeentebelasting)(*)
60 jaar
 • 10% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 20% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
61 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 18% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
62 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
63 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
64 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
65 jaar
 • 10% als je je wettelijk  pensioen opneemt op de leeftijd van 65 jaar én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was OF indien je een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) hebt, je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk pensioen opneemt

(*) de ingehouden bedrijfsvoorheffing zal in werkelijkheid iets hoger liggen, dit om reeds rekening te houden met de gemeentebelasting die nadien via de belastingaangifte verrekend zal worden

Naar boven

Uitbetaling in periodieke rente

Een uitbetaling in periodieke rente, na afstand van kapitaal, zal zwaarder belast worden dan een uitbetaling in éénmalig kapitaal.

Het bruto kapitaal wordt bij een periodieke uitbetaling in rente namelijk eerst belast op dezelfde wijze zoals bij een uitbetaling in éénmalig kapitaal.

Sociale inhoudingen

 • RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsbijdrage): 3,55% van het totale bruto bedrag
 • solidariteitsbijdrage: 0%-2% van het totale bruto bedrag, afhankelijk van de grootte van je aanvullend pensioen

Fiscale inhoudingen

 • bedrijfsvoorheffing: een voorschot op de personenbelasting die je zal moeten betalen.
  • standaard tarief: 16,5% → komt overeen met een bedrijfsvoorheffing van 16,66%
  • verlaagd tarief: 10% bij wettelijke (vervroegde) pensionering → komt overeen met een bedrijfsvoorheffing van 10,09%
 • gemeentelijke belastingen (opcentiemen) afhankelijk van de gemeente of stad waar je woont. De gemeentelijke opcentiemen worden verrekend bij de afrekening van je aangifte personenbelasting in het jaar nadat je je aanvullend pensioen ontving

Het verkregen netto kapitaal wordt vervolgens omgezet in een periodieke rente, die door Pensioenfonds Metaal OFP trimestrieel uitbetaald zal worden.

Pensioenfonds Metaal OFP bezorgt je in het jaar na omzetting in rente een fiscale fiche 281.11. Aan de hand van deze fiche kan de aangifte personenbelasting correct ingevuld worden.

Extra fiscale inhoudingen

 • roerende voorheffing: 30% op 3% van het netto kapitaal
 • gemeentelijke belastingen (opcentiemen) afhankelijk van de gemeente of stad waar je woont

Die roerende voorheffing moet je het jaar na uitbetaling ook aangeven in je aangifte  personenbelasting. Daartoe ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP een fiscale fiche 281.40.

Let wel: Deze extra fiscale inhoudingen worden niet afgehouden bij uitbetaling (indien je een rijksinwoner bent en onderworpen bent aan de Belgische personenbelasting), maar verrekend bij de afrekening van je aangifte personenbelasting.

 

Naar boven