Ik heb reeds een aanvullend pensioen opgebouwd bij een andere werkgever/sector. Kan ik dit overdragen naar Pensioenfonds Metaal OFP?

Overdracht pensioenreserve

Je hebt inderdaad de mogelijkheid om je aanvullend pensioen van je vorige werkgever of sector over te dragen naar Pensioenfonds Metaal OFP.

Deze pensioenreserve zal niet worden bijgeschreven op je individuele aanvullende pensioenrekening PFM OFP, maar worden afgeleid naar een individuele transfertrekening PFM OFP in de zogeheten “onthaalstructuur”. De onthaalstructuur is een afzonderlijke structuur met eigen voorwaarden en bepalingen, los van de andere pensioenplannen van Pensioenfonds Metaal OFP. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het reglement onthaalstructuur, dat onderdeel uitmaakt van de sectorale cao over het sectoraal aanvullend pensioen. Je vindt dit reglement op onze website bovenaan onder de rubriek DOCUMENTEN / INFORMATIEDOCUMENTEN PFM OFP.

Tot 31/12/2020 werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (www.integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV (thans Monument Assurance Belgium (MAB)).

Let wel:

  • Wanneer je je pensioenreserve overdraagt naar Pensioenfonds Metaal OFP, stap je uit het pensioenplan van je voormalige werkgever of sector en verlies je de daarmee samenhangende garanties. Dit betekent onder meer dat de wettelijke minimum rendementsgarantie niet langer van toepassing is op de pensioenreserve die je overdraagt en de rendementen die mogelijk werden gewaarborgd in het pensioenplan van je voormalige werkgever of sector wegvallen.
  • De wet legt geen minimum rendementsgarantie vast voor onthaalstructuren. De rendementen die onthaalstructuren vandaag de dag waarborgen liggen dan vaak ook lager dan het rendement waarop je recht zou hebben, indien je je pensioenreserve in het pensioenplan van je voormalige werkgever of sector zou laten. De kans is dan ook reëel dat je aanvullend pensioen op het einde van de rit een stuk lager zal uitvallen.

Procedure overdracht

Als je een dergelijke overdracht wenst te doen, dien je dit aan te duiden op het formulier dat je van je vorige pensioeninstelling hebt ontvangen en ons dit formulier ondertekend over te maken.

Pensioenfonds Metaal OFP zal dit formulier vervolgens aanvullen en terugbezorgen aan je vorige pensioeninstelling met het oog op een overdracht.

Wanneer de pensioenreserves van je vorige pensioeninstelling werden overgeschreven op je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” van Pensioenfonds Metaal OFP ontvang je van ons een brief om dit te bevestigen.

Je wordt als actieve aangeslotene ook jaarlijks op de hoogte gehouden van de stand van je individuele transferrekening “onthaalstructuur” in je pensioenoverzicht. Je kan dit ook opvolgen via MyBenefit www.mybenefit.be via knop AANVULLEND PENSIOEN/DETAIL: overgedragen werkgeversbijdragen. Dit kan enkel indien je je reserves hebt overgedragen na 01/01/2021.

Wanneer je de sector verlaten hebt en je je pensioenreserves bij Pensioenfonds Metaal OFP laat, kan je de stand van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” als passieve aangeslotene (of slaper) nog steeds opvolgen via een samenvatting van dit pensioenoverzicht op de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be.