Aanduiding van begunstigde (D1)

Wanneer gebruiken?

Het pensioenreglement bevat een vaste volgorde van begunstigden.

Als aangeslotene zonder huwelijks- of wettelijke samenwonende partner kan je echter zelf één of meerdere begunstigden (natuurlijke personen) in rang 3 aanduiden aan wie je aanvullend pensioen bij overlijden als overlijdensdekking (in gelijke delen) uitbetaald zal worden.

Formulier D1

Om een begunstigde aan te duiden gebruik je formulier D1: aanduiding van begunstigde.

Als je meerdere begunstigden aanduidt, gebruik je meerdere formulieren.

Het is belangrijk dat je het formulier of de formulieren aangetekend naar Pensioenfonds Metaal OFP terugstuurt, samen met een recto-verso kopie van je identiteitskaart of een uitgelezen print van je elektronische indentiteitskaart (eID).

Als je één of meerdere begunstigde(n) hebt aangeduid, vind je de naam of namen van die begunstigde(n) terug op het pensioenoverzicht dat je als actieve aangeslotene jaarlijks (in het najaar)  ontvangt of in de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings (via link in MyBenefit); als passieve aangeslotene kan dit enkel in MyBenefit www.mybenefit.be.

Je dient er wel rekening mee te houden dat je pensioenoverzicht en MySavings de toestand geven op 1 januari van een bepaald jaar en MyBenefit op de 1ste dag van de lopende maand. Een recente aanpassing van je begunstigingsregeling zal dus sneller zichtbaar zijn in MyBenefit.

Let wel:

  • Je kan je begunstigingsregeling steeds herroepen door een aangetekend schrijven met een recto-verso kopie van je identiteitskaart (of een uitgelezen print van je elektronische identiteitskaart (eID)) of een andere begunstigde aanwijzen met een nieuw formulier D1
  • Indien je één of meerdere bijkomende begunstigde(n) wenst aan te duiden, dan moet je voor elke van de aangeduide begunstigden (met inbegrip van de eerder aangeduide begunstigden) een nieuw formulier D1 invullen, dat je, behoorlijk ondertekend en gedateerd, aangetekend naar ons opstuurt (samen met de daarin opgevraagde documenten).
  • Bij adreswijziging van één van je begunstigden moet je ons daarover inlichten
  • Deze begunstigingsregeling vervalt automatisch bij huwelijk of wettelijke samenwoning indien je op het ogenblik van overlijden gehuwd of wettelijk samenwonend bent

Wij kunnen je aanvullende pensioenreserve enkel als overlijdensdekking aan je begunstigde(n) uitbetalen wanneer wij over een volledig en correct dossier beschikken.