Aanduiding van begunstigde (D1)

Wanneer gebruiken?

Het pensioenreglement bevat een vaste volgorde van begunstigden.

Als aangeslotene zonder huwelijks- of wettelijke samenwonende partner kan je echter zelf één of meerdere begunstigden (natuurlijke personen) aanduiden aan wie je aanvullend pensioen bij overlijden als overlijdensdekking (in gelijke delen) uitbetaald zal worden.

Formulier D1

Om een begunstigde aan te duiden gebruik je formulier D1: aanduiding van begunstigde.

Als je meerdere begunstigden aanduidt, gebruik je meerdere formulieren.

Het is belangrijk dat je het formulier of de formulieren aangetekend naar Pensioenfonds Metaal OFP terugstuurt, samen met een recto-verso kopie van je identiteitskaart.

Als je één of meerdere begunstigde(n) hebt aangeduid, vind je de naam of namen van die begunstigde(n) terug op het pensioenoverzicht dat je als actieve aangeslotene jaarlijks (in september of oktober)  ontvangt.

Let wel:

  • Je kan je begunstigingsregeling steeds herroepen door een aangetekend schrijven met een recto-verso kopie van je identiteitskaart of een andere begunstigde aanwijzen met een nieuw formulier D1
  • Bij adreswijziging van één van je begunstigden moet je ons daarover inlichten
  • Deze begunstigingsregeling vervalt automatisch bij huwelijk of wettelijke samenwoning

Wij kunnen je aanvullende pensioenreserve enkel als overlijdensdekking aan je begunstigde(n) uitbetalen wanneer wij over een volledig en correct dossier beschikken.