Aanmelding van wettelijk (vervroegd) pensioen (D3)

Welk formulier D3 gebruiken?

 Kies het formulier dat op je persoonlijke situatie van toepassing is of meld je aan op MyBenefit www.mybenefit.be met je elektronische identiteitskaart (eID), via je itsme®-app of met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) vanop je PC, laptop, smartphone of tablet.

Er zijn 2 verschillende formulieren D3: aanmelding van wettelijk (vervroegd) pensioen.

FORMULIER D3 – A                                                                                                                         

Je gebruikt dit formulier wanneer je jonger bent dan 65 jaar en geen loopbaan van 45 jaar of meer hebt bij de ingang van je wettelijk pensioen.

FORMULIER D3 – B                                                                                                                         

Je gebruikt dit formulier wanneer je:

 • 65 jaar of ouder bent bij de ingang van je wettelijk pensioen (met of zonder volledige loopbaan van minimum 45 jaar)
 • jonger bent dan 65 jaar, maar wel een loopbaan van minimum 45 loopbaanjaren hebt bij de ingang van je wettelijk pensioen

Meer informatie over de stukken die je dient toe te voegen aan je dossier vind je op het formulier D3 of in MyBenefit www.mybenefit.be. Het is belangrijk dat je al de gevraagde stukken mee opstuurt/oplaadt.

Let wel: indien je ons niet de correcte attesten bezorgt bij de indiening van je dossier, resulteert dit automatisch in toepassing standaardtarief 16,5% (inhouding 16,66%). Neem derhalve grondig vooraf het informatiedocument in bijlage bij dit formulier door.

Let wel: indien de informatie m.b.t. je loopbaanduur die wij ontvangen via de overheidsstromen niet overeenstemt met wat je zelf aangeeft, dien je ons mogelijk nog bijkomende stukken te bezorgen.

Wanneer gebruiken?

Het is wettelijk verplicht om je aanvullend pensioen op te vragen zodra je op wettelijk (vervroegd) pensioen gaat. Je kan je aanvullend pensioen niet eerder opvragen of je aanvraag uitstellen nadat je je wettelijk (vervroegd) pensioen hebt opgenomen.

De oprenting van je aanvullend pensioen gebeurt vanaf 01/01/2022 tot op de dag van je wettelijke (vervroegde) pensionering; voor gepensioneerde arbeiders actief in het systeem van toegelaten arbeid met aanvullende pensioenopbouw is dit tot het moment van stopzetting van de toegelaten arbeid. Hou er tevens rekening mee dat de uitbetaling van aanvullende pensioenen verjaart na een termijn van 5 jaar. De verjaringstermijn start in principe op de dag waarop je je wettelijk pensioen opnam. Je hebt er dus alle belang bij om je aanvullend pensioen zo vlug mogelijk na je wettelijke pensioendatum op te vragen.

Je kan je aanvullend pensioen laten uitbetalen in een éénmalig kapitaal of, zoals wettelijk voorzien, na afstand van kapitaal laten omzetten in een periodieke levenslange rente (enkel mogelijk indien bij de omzetting van je kapitaal in rente je jaarlijkse rente minstens 500,00 € bedraagt (geïndexeerd bedrag 11/12/2023: 772,99 €)).

Let wel: als je voor een uitbetaling in rente (na afstand van kapitaal) kiest, dien je Pensioenfonds Metaal OFP vóór de indiening van je dossier te contacteren. Anders zal je aanvullend pensioen automatisch als een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden.

Schrijven Pensioenfonds Metaal OFP

Ongeveer een maand vóór je je wettelijk pensioen opneemt, ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP een schrijven met een raming van je aanvullend pensioen. Dit schrijven bevat tevens een QR-code die je kan gebruiken om in te loggen op MyBenefit www.mybenefit.be via de itsme®-app en op die manier rechtstreeks je aanvullend pensioen online op te vragen. Samen met je wettelijke pensioendatum ontvangt Pensioenfonds Metaal OFP via de overheidsstromen ook informatie over de duur van je beroepsloopbaan. In bijlage bij dit schrijven vind je, afhankelijk van je persoonlijke situatie, tevens meteen het formulier D3 dat op jou van toepassing is.

Let wel: je kan je dossier slechts indienen via MyBenefit nadat je van Pensioenfonds Metaal OFP dit schrijven hebt ontvangen.

Kom je in aanmerking voor een uitbetaling in rente, dan zal je daar in dit schrijven op gewezen worden, zoals wettelijk voorgeschreven.

Formulier D3

Om vanuit je wettelijk (vervroegd) pensioen de uitbetaling van je aanvullend pensioen aan te vragen, gebruik je formulier D3: aanmelding van wettelijk (vervroegd) pensioen of je meldt je aan op MyBenefit www.mybenefit.be met je elektronische identiteitskaart (eID), via de itsme®-app of eIDAS (vanop je PC, laptop, smartphone of tablet).

Je vindt in de rubriek DOCUMENTEN 2 verschillende FORMULIEREN D3: AANMELDING VAN WETTELIJK (VERVROEGD) PENSIOEN. Je kiest het formulier dat op je persoonlijke situatie van toepassing is:

 • Ik ben 65 jaar of ouder op het ogenblik van wettelijke pensionering (met of zonder loopbaan van minimum 45 jaar): FORMULIER D3 – B
 • Ik ben jonger dan 65 jaar, maar heb wel een volledige loopbaan van minimum 45 jaar op het ogenblik van wettelijke pensionering: FORMULIER D3 – B.
 • Ik ben jonger dan 65 jaar en heb geen loopbaan van minimum 45 jaar of meer op het ogenblik van wettelijke pensionering: FORMULIER D3 – A.

Je kan je dossier ten vroegste 1 maand vóór de opname van je wettelijk (vervroegd) pensioen indienen bij Pensioenfonds Metaal OFP.

Je kan ons je dossier elektronisch (via MyBenefit www.mybenefit.be of per email) of per gewone post bezorgen. Onze contactgegevens staan vermeld op het formulier D3. . Indien je je dossier indient via MyBenefit www.mybenefit.be heb je geen FORMULIER D3: AANMELDING VAN WETTELIJKE (VERVROEGD) PENSIOEN nodig, maar zal je je persoonlijke gegevens online dienen in te vullen. Indien je 65 jaar bent of jonger, maar een volledige loopbaan hebt van minimum 45 jaar op het ogenblik van wettelijke pensionering, zal je gevraagd worden tevens de attesten i.v.m. je laatste 3 jaar effectieve activiteit/gelijkstelling elektronisch op te laden in MyBenefit. Een automatische wizard wijst je hierbij de weg.

Je komt in aanmerking voor het verlaagd tarief van 10% (inhouding bedrijfsvoorheffing 10,09%) indien je:

 1. bij de ingang van je wettelijk (vervroegd) pensioen minimum de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt (momenteel 65 jaar)(met of zonder volledige loopbaan van minimum 45 jaar) OF
 2. indien je jonger bent dan 65 jaar bij je pensionering, maar een  volledige loopbaan van minimum 45 jaar hebt

Bovendien moet je in beide gevallen ook ononderbroken professioneel actief geweest zijn (of gelijkgesteld volgens de criteria van de fiscus) tijdens de laatste 3 jaar vóór de ingang van je wettelijk pensioen OF vóór de dag waarop je deze volledige loopbaan bereikt hebt (indien deze data niet zouden samenvallen).

Meer informatie over de invulling van die criteria en of je al dat niet van het verlaagd tarief kan genieten, vind je in het informatiedocument bij formulier D3 – B.

Als je in aanmerking komt, duid je vervolgens op het formulier aan wat op jou van toepassing is en bezorg je Pensioenfonds Metaal OFP de volgende attesten:

Attesten “effectief actief” of “gelijkgesteld” (volgens de criteria van de fiscus):

 • Ik ben “effectief actief” gebleven: tewerkstellingsattest
 • Ik was “gelijkgesteld”:
  • onvrijwillige werkloosheid: werkloosheidsattest + verklaring op eer werkloosheid
  • opzegcompensatievergoeding: werkloosheidsattest + verklaring op eer ontslagcompensatievergoeding
  • arbeidsongeschiktheid/invaliditeit privé-ongeval of ziekte zonder verbreking arbeidsovereenkomst: tewerkstellingsattest
  • invaliditeit wegens arbeidsongeval of beroepsziekte: invaliditeitsattest + verklaring op eer invaliditeit
  • SWT: C17-Fisc

Als je ons de correcte attesten niet bezorgt, dan resulteert dat automatisch in de toepassing van het standaard belastingtarief van 16,5% (inhouding 16,66%)!

Het is belangrijk dat je al de gevraagde bijlagen mee opstuurt:

Formulier D3 – A en D3 – B:

 • Een recto-verso kopie van je identiteitskaart of uitgelezen print van je elektronische identiteitskaart (eID)
 • Formulier D3 – B bijkomend:
  • Als je 65 jaar of ouder bent OF jonger bent dan 65 jaar maar wel minimum 45 loopbaanjaren hebt bij de ingang van je wettelijk (vervroegd) pensioen én in aanmerking komt voor het verlaagd belastingtarief: tewerkstellingsattest OF attest gelijkstelling + verklaring op eer (indien van toepassing)

In sommige gevallen zullen nog bijkomende stukken dienen voorgelegd.

 • Je woont in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag afgesloten heeft: fiscaal woonplaatsattest dat aangeeft dat je belastingplichtig bent in dit land (om dubbele belasting te vermijden)
 • Indien de informatie m.b.t. je loopbaanduur die wij ontvangen via de overheidsstromen niet overeenstemt met wat je zelf aangeeft.

Volgende stappen

Wij kunnen enkel overgaan tot de uitbetaling van je aanvullend pensioen, wanneer wij over een volledig en correct dossier beschikken.

Is je dossier bij indiening in orde, dan gaan we zonder verdere correspondentie over tot verwerking en betaling. Wij betalen op het einde van elke maand de in die maand verwerkte dossiers uit. Zodra je dossier klaar staat voor betaling ontvang je van ons een SMS, email of brief waarin het vermoedelijke tijdstip van betaling wordt vermeld. Na betaling ontvang je van ons een schrijven met de afrekening.

Beschikken wij bij de behandeling van je dossier nog niet over al je loongegevens, dan volgt in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. In dat geval volgt deze saldobetaling (eindafrekening) automatisch. Bij een uitbetaling in rente zal het periodieke rentebedrag worden aangepast.

Pensioenfonds Metaal OFP bezorgt je in het jaar na uitbetaling of omzetting in rente een fiscale fiche 281.11. Indien je voor periodieke rente gekozen hebt, ontvang je elk jaar na de uitbetaling in rente een fiscale fiche 281.40.

Aan de hand van deze fiche(s) kan de aangifte personenbelasting correct ingevuld worden.

Algemeen overzicht huidige belastingtarieven

Leeftijd uitbetaling Percentage bedrijfsvoorheffing (excl. gemeentebelasting)(*)
60 jaar
 • 10% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 20% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
61 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 18% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
62 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
63 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
64 jaar
 • 10% als je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt na een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) én je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt of voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt
 • 16,5% als je je aanvullend pensioen opneemt vanuit SWT-statuut
65 jaar
 • 10% als je je wettelijk  pensioen opneemt op de leeftijd van 65 jaar én je de laatste 3 jaren voor je pensioen effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was OF indien je een volledige loopbaan (45 loopbaanjaren) hebt, je de laatste 3 jaren voor de dag waarop je deze volledige loopbaan hebt bereikt effectief actief bent gebleven of gelijkgesteld was
 • 16,5% wanneer je je wettelijk pensioen opneemt

(*) de ingehouden bedrijfsvoorheffing zal in werkelijkheid iets hoger liggen, dit om reeds rekening te houden met de gemeentebelasting die nadien via de belastingaangifte verrekend zal worden

 

 

2023_NL_D3_A

Download

2023_NL_D3_B

Download