Intreding in sector

Overdracht pensioenreserve

Als je in PC111 begint te werken en je had reeds een aanvullend pensioen opgebouwd bij je vorige werkgever in een andere sector (bij een ander pensioenfonds of een verzekeringsinstelling), dan heb je de mogelijkheid om deze pensioenreserve te transfereren naar Pensioenfonds Metaal OFP.

Deze pensioenreserve zal niet worden toegevoegd op je individuele aanvullende pensioenrekening bij Pensioenfonds Metaal OFP, maar zal worden ingeschreven op een aparte, individuele transfertrekening in de zogeheten “onthaalstructuur” bij Pensioenfonds Metaal OFP. Je overgedragen reserve zal mee evolueren met de beleggingsresultaten die Pensioenfonds Metaal OFP behaald heeft. Je dient er wel rekening mee te houden dat de onthaalstructuur een afzonderlijke structuur is met eigen voorwaarden en bepalingen, los van de andere door Pensioenfonds Metaal OFP beheerde pensioenplannen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het reglement onthaalstructuur, dat onderdeel uitmaakt van de sectorale cao over het sectoraal aanvullend pensioen.

Tot 31/12/2020 werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (www.integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV (thans Monument Assurance Belgium (MAB)).

Let wel:

  • Wanneer je je pensioenreserve overdraagt naar Pensioenfonds Metaal OFP, stap je uit het pensioenplan van je voormalige werkgever of sector en verlies je de daarmee samenhangende garanties. Dit betekent onder meer dat, vanaf het moment van deze overdracht, de wettelijke minimum rendementsgarantie niet langer van toepassing is op de pensioenreserve die je overdraagt en de rendementen die mogelijk werden gewaarborgd in het pensioenplan van je voormalige werkgever of sector wegvallen.
  • De wet legt geen minimum rendementsgarantie vast voor de onthaalstructuur. Het rendement dat je zal genieten in de onthaalstructuur van Pensioenfonds Metaal OFP op je overgedragen pensioenreserves zal mogelijk dus lager zijn dan het rendement waarop je recht zou hebben, indien je je pensioenreserve in het pensioenplan van je voormalige werkgever of sector zou laten. In dat geval kan je aanvullend pensioen lager uitvallen dan verwacht. Het is dus van belang om dit goed te overwegen, alvorens je pensioenreserves van je voormalige werkgever of sector over te dragen naar de onthaalstructuur van Pensioenfonds Metaal OFP.

 

Procedure overdracht

Als je een dergelijke overdracht  wil laten uitvoeren, volstaat het dat je ons het formulier doorstuurt dat je in dat verband van je vorige pensioeninstelling ontvangen hebt.

Pensioenfonds Metaal OFP zal dit formulier vervolgens verder aanvullen en terugbezorgen aan je vorige pensioeninstelling met het oog op een overdracht.

Wanneer de pensioenreserves van je vorige pensioeninstelling werden overgeschreven op je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” van Pensioenfonds Metaal OFP, ontvang je van ons een brief om dit te bevestigen.

Je wordt als actieve aangeslotene ook jaarlijks op de hoogte gehouden van de stand van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” in je pensioenoverzicht. Je kan dit ook opvolgen via MyBenefit www.mybenefit.be via de knop AANVULLEND PENSIOEN / DETAIL: overgedragen werkgeversbijdragen. Dit kan enkel indien je je reserves hebt overgedragen na 01/01/2021.

Wanneer je de sector verlaten hebt en je je pensioenreserves bij Pensioenfonds Metaal OFP laat, kan je de stand van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” als passieve aangeslotene (of slaper) nog steeds opvolgen via een samenvatting van dit pensioenoverzicht op de overheidswebsite www.mypension.be. Je blijft als slaper ook toegang hebben tot de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be.

Hoe beheert het Pensioenfonds Metaal OFP mijn overgedragen reserves?

Indien je gebruikt maakt van de mogelijkheid om je aanvullend pensioen van je vorige werkgever of sector over te dragen naar de onthaalstructuur van Pensioenfonds Metaal OFP, gelden onderstaande regels m.b.t. het rendement:

  • Bij een positief rendement zal 80% aan je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” worden toegekend; de resterende 20% wordt in een collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” gestort. Op het gedeelte van 80% ontvang je maximum 1,75% rendement
  • Een negatief rendement zal volledig toegekend worden aan je individuele transfertrekening “onthaalstructuur”

Vanuit deze collectieve (vrije) reserve zal er jaarlijks een aanvulling gebeuren op je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” tot een maximum van 1,75%, indien op 31 december zou blijken dat het rendement lager ligt dan 1,75%. Indien de collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” ontoereikend zou zijn om alle individuele transfertrekeningen “onthaalstructuur” die Pensioenfonds Metaal OFP beheert te verhogen tot 1,75%, dan zal de aanwezige collectieve (vrije) reserve proportioneel verdeeld worden over deze individuele transfertrekeningen.

Let wel:

  • Er geldt geen wettelijke rendementsgarantie op overgedragen reserves in een onthaalstructuur. Dit betekent dat het rendement van je individuele transfertrekening “onthaalstructuur” dus ook negatief kan zijn indien in een jaar met een negatief rendement de collectieve (vrije) reserve “onthaalstructuur” ontoereikend zou zijn om bovenvermelde aanvulling te kunnen uitvoeren. Het bedrag van je overgedragen reserves bij overdracht of uitbetaling kan dus mogelijk lager zijn dan bij inbreng.
  • Tot 31/12/2020 werd deze onthaalstructuur ondergebracht bij Integrale NV (integrale.be), onderworpen aan de voorwaarden van Integrale NV (thans Monument Assurance Belgium (MAB)).