Hoe kan ik de begunstigingsregeling in rang 3 bij overlijden aanpassen?

Intrekking begunstigingsregeling

Wil je een begunstigingsregeling intrekken, dan moet je Pensioenfonds Metaal OFP via een ondertekend en gedateerd aangetekend schrijven informeren. Daarnaast moet je ook een recto-verso kopie van je identiteitskaart of een uitgelezen print van je elektronische identiteitskaart (eID) toevoegen.

Aanduiding nieuwe begunstigde

Als je één of meerdere nieuwe begunstigden wil aanduiden, dan kan dat via een nieuw formulier D1 dat je ondertekend en gedateerd aangetekend naar ons opstuurt (samen met de daarin opgevraagde documenten).

Aanduiding bijkomende begunstigde

Als je één of meerdere bijkomende begunstigde(n) wenst aan te duiden, dan moet je voor elk van de aangeduide begunstigde(n) (met inbegrip van de eerder aangeduide begunstigde(n)) een nieuw formulier D1 invullen, dat je, behoorlijk ondertekend en gedateerd, aangetekend naar ons opstuurt (samen met de daarin opgevraagde documenten).

 

Let wel:

  • Bij adreswijziging van één van je begunstigden, moet je ons daarover inlichten.
  • Deze begunstigingregeling vervalt automatisch bij huwelijk of wettelijke samenwoning op het ogenblik van overlijden ten voordele van je huwelijks- of wettelijke samenwonende partner.
  • Je dient er wel rekening mee te houden dat je pensioenoverzicht en MySavings de toestand geven op 1 januari van een bepaald jaar en MyBenefit op de 1ste dag van de lopende maand. Een recente aanpassing van je begunstigingsregeling zal dus sneller zichtbaar zijn in MyBenefit.

Wij kunnen je aanvullende pensioenreserve enkel als overlijdensdekking aan je begunstigde(n) uitbetalen wanneer wij over een volledig en correct dossier beschikken.