Hoe kan ik iemand aanduiden als begunstigde in rang 3 bij overlijden?

Het pensioenreglement bevat een vaste volgorde van begunstigden. Als je niet gehuwd bent of wettelijk samenwoont, dan kan je zelf één of meerdere begunstigden (natuurlijke personen) in rang 3 aanduiden aan wie je pensioenreserve als overlijdensdekking (in gelijke delen) uitbetaald zal worden, mocht je overlijden vooraleer je aanvullend pensioen uitbetaald kon worden.

Hiervoor gebruik je het formulier D1: aanduiding begunstigde. Als je meerdere begunstigden wil aanduiden, dien je meerdere formulieren te gebruiken.

Let wel: als je één of meerdere begunstigden in rang 3 hebt aangeduid en je bent op het ogenblik van overlijden gehuwd of wettelijk samenwonend, dan vervalt die regeling automatisch ten voordele van je huwelijks- of wettelijk samenwonende partner.

Zolang je deze begunstigingsregeling niet hebt ingetrokken, zal je als actieve aangeslotene in je jaarlijks pensioenoverzicht (of in de web-toepassing MyBenefit www.mybenefit.be en de animatievideo MySavings  (via link in MyBenefit)) nog steeds de naam van de oorspronkelijk aangeduide begunstigde(n) zien staan; als passieve aangeslotene kan dit enkel via MyBenefit www.mybenefit.be.

Je dient er wel rekening mee te houden dat je pensioenoverzicht en MySavings de toestand geven op 1 januari van een bepaald jaar en MyBenefit op de 1ste dag van de lopende maand. Een recente aanpassing van je begunstigingsregeling zal dus sneller zichtbaar zijn in MyBenefit.