Wat als ik overlijd vooraleer mijn aanvullend pensioen PC111 uitbetaald kan worden?

Als je zou overlijden vóór je aanvullend pensioen werd uitbetaald, dan zal je pensioenreserve in de vorm van een overlijdensdekking uitbetaald worden aan je begunstigde(n).

Het pensioenreglement bevat een vaste volgorde van begunstigden. Als je niet gehuwd bent of wettelijk samenwoont, dan kan je zelf één of meerdere begunstigden (natuurlijke personen) in rang 3 aanduiden aan wie je pensioenreserve als overlijdensdekking (in gelijke delen) zal worden uitbetaald.

Let wel: als je één of meerdere begunstigden in rang 3 hebt aangeduid en je bent op het moment van je overlijden gehuwd of wettelijk samenwonend, dan vervalt die regeling automatisch ten voordele van je huwelijks- of wettelijk samenwonende partner.

Je vindt het bedrag van deze overlijdensdekking op het pensioenoverzicht dat je als actieve aangeslotene jaarlijks van Pensioenfonds Metaal OFP ontvangt, of als passieve aangeslotene kan raadplegen op de overheidswebsite www.mypension.be.

Let wel: dit is een bruto bedrag. Op het moment van uitbetaling dienen hierop nog de verschuldigde sociale- en fiscale inhoudingen te gebeuren.

Je begunstigde(n) zullen een extra overlijdensvergoeding van 1.000,00 € bruto ontvangen als je op het moment van overlijden nog als arbeider in dienst was bij een onderneming onder PC111 die aangesloten is bij het aanvullend pensioenplan.

Je begunstigde(n) gebruiken het formulier D4: aanmelding van overlijden om dit aanvullend pensioen bij overlijden op te vragen. Indien er meerdere begunstigden zijn, dient ook het formulier lijst begunstigden te worden ingevuld.

Let wel:

  • De oprenting van een aanvullend pensioen in geval van overlijden gebeurt tot op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden. Dit betekent dat een overlijdensdekking dus nooit uitbetaald kan worden in de maand van overlijden.
  • Je begunstigde(n) dienen er rekening mee te houden dat er inzake aanvullende pensioenen een verjaringstermijn van 5 jaar geldt. Deze verjaringstermijn begint in principe te lopen de dag dat je begunstigde(n) kennis kregen (of redelijkerwijze hadden moeten krijgen) van het bestaan van de overlijdensdekking en hun hoedanigheid als begunstigde(n).

Voor meer informatie m.b.t. je aanvullend pensioen bij overlijden verwijzen je graag naar het informatiedocument overlijden PFM OFP.