Ben ik wel de begunstigde van deze overlijdensdekking?

Het pensioenreglement van PFM OFP bevat een vaste volgorde van begunstigden aan wie de pensioenreserve van een overleden aangeslotene als overlijdensdekking uitbetaald zal worden.

Als een aangeslotene niet gehuwd of wettelijk samenwonend was, kon hij/zij ook één of meerdere begunstigden (natuurlijke personen) in rang 3 aanduiden aan wie zijn/haar pensioenreserve (in gelijke delen) zal worden uitbetaald.

Let wel: als je één of meerdere begunstigden in rang 3 hebt aangeduid en nadien huwt of wettelijk gaat samenwonen, dan vervalt die regeling automatisch ten voordele van je huwelijks- of wettelijk samenwonende partner.

Een vaste volgorde van begunstigden (waarbij wie eerst in rij staat de anderen automatisch uitsluit)

  • Rang 1: huwelijkspartner (voorwaarde niet uit de echt gescheiden of gerechtelijk gescheiden van tafel en bed (of op het punt uit de echt te scheiden))
  • Rang 2: bij ontstentenis de wettelijk samenwonende partner op voorwaarde van werkelijke samenwoning
  • Rang 3: bij ontstentenis één of meerdere door de aangeslotene aangeduide begunstigde(n)
  • Rang 4: bij ontstentenis de kinderen of hun erfgenamen in rechte lijn, indien ze zelf niet meer in leven zijn, voor gelijke delen
  • Rang 5: bij ontstentenis de ouders, voor gelijke delen
  • Rang 6: bij overlijden van één of beide ouders treden broers en/of zussen in de plaats van de overleden ouder(s)
  • Rang 7: bij ontstentenis andere wettelijke erfgenamen (met uitzondering van de Belgische Staat)
  • Rang 8: bij ontstentenis vloeit het aanvullend pensioen terug naar Pensioenfonds Metaal OFP en zal het gebruikt worden in het voordeel van alle andere aangeslotenen

Let wel:

  • Testamentaire erfgenamen komen niet voor in de lijst van mogelijke begunstigden. Pensioenfonds Metaal OFP kan dus nooit uitbetalen aan iemand die bij testament als erfgenaam werd aangeduid.
  • De begunstigden hebben een rechtstreeks recht op de pensioenreserve van de overledene. Een erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, kan dus toch begunstigde blijven van (een deel) van de overlijdensdekking. De hoedanigheid van de erfgenaam en die van de begunstigde staan los van elkaar.