Ben ik wel de begunstigde van deze overlijdensdekking?

Het pensioenreglement van PFM OFP bevat een vaste volgorde van begunstigden aan wie de pensioenreserve van een overleden aangeslotene als overlijdensdekking uitbetaald zal worden.

Als een aangeslotene niet gehuwd of wettelijk samenwonend was, kon hij/zij ook één of meerdere begunstigden (natuurlijke personen) in rang 3 aanduiden aan wie zijn/haar pensioenreserve (in gelijke delen) zal worden uitbetaald.

Let wel: als een aangeslotene één of meerdere begunstigden in rang 3 heeft aangeduid en op het moment van overlijden gehuwd is of wettelijk samenwoont, dan vervalt die regeling automatisch ten voordele van de huwelijks- of wettelijk samenwonende partner.

Vaste volgorde van begunstigden (waarbij wie eerst in rij staat de anderen automatisch uitsluit)

  • Rang 1: huwelijkspartner op voorwaarde niet uit de echt gescheiden of gerechtelijk gescheiden van tafel en bed (of op het punt uit de echt te scheiden) en enkel bij werkelijke samenwoning (= zelfde domicilie), uitgezonderd in geval één van de echtgenoten op dat ogenblik in een verzorgingsinstelling woont (mits voorlegging van een bewijs van huwelijk).
  • Rang 2: bij ontstentenis de wettelijk samenwonende partner op voorwaarde van werkelijke samenwoning (= zelfde domicilie), uitgezonderd in geval één van de wettelijk samenwonende partners op dat ogenblik in een verzorgingsinstelling woont (mits voorlegging van een bewijs van wettelijke samenwoning).
  • Rang 3: bij ontstentenis één of meerdere door de aangeslotene aangeduide begunstigde(n) voor gelijke delen.
  • Rang 4: bij ontstentenis de kinderen of hun erfgenamen in rechte lijn, indien ze zelf niet meer in leven zijn, voor gelijke delen.
  • Rang 5: bij ontstentenis de ouders, voor gelijke delen.
  • Rang 6: bij overlijden van één of beide ouders treden broers en/of zussen in de plaats van de overleden ouder(s), voor gelijke delen.
  • Rang 7: bij ontstentenis andere wettelijke erfgenamen (en dus niet ten bate van de nalatenschap van de aangeslotene) met uitzondering van de Belgische Staat.

Bij gebreke aan begunstigde op basis van bovenstaande volgorde wordt er geen overlijdensdekking uitbetaald door Pensioenfonds Metaal OFP.

Let wel:

  • Testamentaire erfgenamen komen niet voor in de lijst van mogelijke begunstigden. Pensioenfonds Metaal OFP kan dus nooit uitbetalen aan iemand die bij testament als erfgenaam werd aangeduid.
  • De begunstigden hebben een rechtstreeks recht op de pensioenreserve van de overledene. Een erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, kan dus toch begunstigde blijven van (een deel) van de overlijdensdekking. De hoedanigheid van de erfgenaam en die van de begunstigde staan in deze los van elkaar.