Hoe vraag ik deze overlijdensdekking op?

Om de overlijdensdekking op te vragen gebruik je formulier D4: aanmelding van overlijden. Indien er meerdere begunstigden zijn, dient ook het formulier lijst begunstigden te worden ingevuld.

Het is belangrijk dat je al de gevraagde bijlagen mee opstuurt.

Je kan ons je dossier per email of per gewone post bezorgen. Onze contactgegevens staan vermeld op het formulier D4.

Wij kunnen deze overlijdensdekking enkel uitbetalen wanneer wij over een volledig en correct dossier beschikken.

Wanneer Pensioenfonds Metaal OFP via de overheidsstromen in kennis wordt gesteld van het overlijden van een aangeslotenen, sturen we een brief met een raming van de overlijdensdekking (en informatie over hoe dat moet worden opgevraagd) naar het laatst gekende adres van de aangeslotene t.a.v. zijn/haar begunstigde(n). Als je als begunstigde in aanmerking komt voor een uitbetaling in rente, dan zal je er in dit schrijven op gewezen worden, zoals wettelijk voorgeschreven. 

Let wel:

  • Het pensioenreglement bevat een vaste volgorde van begunstigden, waarbij wie eerst in de rij staat, de anderen automatisch uitsluit.
  • Als je voor een uitbetaling in rente kiest, dien je Pensioenfonds Metaal OFP vóór de indiening van je dossier te contacteren. Anders zal deze overlijdensdekking automatisch als een éénmalig kapitaal uitgekeerd worden.

Is je dossier bij indiening in orde, dan gaan we zonder verdere correspondentie over tot verwerking en betaling. Wij betalen op het einde van elke maand de in die maand verwerkte dossiers uit. Zodra je dossier klaar staat voor betaling ontvang je van ons een SMS, email of brief waarin het vermoedelijk tijdstip van betaling wordt vermeld. Na betaling ontvang je van ons een schrijven met de afrekening.

Beschikken wij bij de behandeling van je dossier nog niet over al de loongegevens van de overleden aangeslotene, dan volgt in september of oktober het jaar nadien nog een 2de betaling. In dat geval volgt de saldobetaling (eindafrekening) automatisch. Bij een uitbetaling in rente volgt een aanpassing van het periodieke rentebedrag.

Het jaar na uitbetaling of omzetting in rente ontvang je van Pensioenfonds Metaal OFP automatisch een fiscale fiche 281.11.

Let wel:

  • De oprenting van een aanvullend pensioen bij overlijden gebeurt tot op de eerste dag van de maand volgend op het overlijden. Een overlijdensdekking kan dus nooit worden uitbetaald in de maand van overlijden.
  • De uitbetaling van aanvullende pensioenen verjaart na een termijn van 5 jaar. De verjaringstermijn start in principe op de dag waarop je als begunstigde kennis kreeg (of had moeten krijgen) van het bestaan van de overlijdensdekking en je hoedanigheid als begunstigde.